Tác Giả Bạch Chi Yêu Yêu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bạch Chi Yêu Yêu

Văn ÁnMời hai vị phát biểu một chút cảm nhận lần gặp đầu tiên về đối phương.Minh vương: "Thiếu đánh"Minh vương phi: "Yêu nghiệt"Mời hai vị phát biểu một chút cảm nhận lần gặp thứ hai về đối phương.Minh vương: "Tiểu yêu tinh"Minh vương phi: "Thiếu đánh"E hèm... Phía trên không đọc cũng thế. Đây đơn giản Chương 283